Polityka prywatności i cookies

§1
Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Fundację To się uda z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 59, 53-015 Wrocław, zwaną dalej jako „Fundacja To się uda”, w tym danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem ze strony www.tosieuda.org i jej podstron.

2. Nadrzędnym celem Fundacji To się uda jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

3. Fundacja To się uda podejmuje działania zmierzające do tego, aby dane osobowe były:

a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),
c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),
e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

§2
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja To się uda z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 59, 53-015 Wrocław.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@tosieuda.org albo pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:

a. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług –podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), – podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe,
b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. wystawienia i przechowywania faktur,– podstawa to obowiązek prawny Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne,
c. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
d. przesyłania newslettera – na podstawie wyrażonej zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), – podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do skorzystania z usług,
e. rezerwacji biletów na wydarzenia organizowane przez Administratora – na podstawie działań podjętych w celu realizacji umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
– podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe,
f. wysyłania zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Fundację To się uda – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest informowanie o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Administratora, (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w korespondencji e-mail lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora. Korespondencja przechowywana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, udostępniającym systemy informatyczne umożliwiające rozsyłanie newslettera (w przypadku usługi newsletter). Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z zawartej umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych), zapobiegania nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego (w zakresie, który nie wymaga udzielenia przez Państwa zgody) przez okres obowiązywania umowy lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

10. Posiadają Państwo prawo do:

a. dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,
b. sprostowania – art. 16 RODO,
c. usunięcia – art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
e. prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO.

11. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.

13. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

II.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane jako pracowników naszego kontrahenta udostępnione nam w celach bieżącej obsługi umowy, wiążącego nas stosunku prawnego, w związku z wykonywaniem zawartej umowy, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Fundacja To się uda z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 59, 53-015 Wrocław.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@tosieuda.org albo pisemnie na adres Administratora.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji następujących celów:

a. realizacja umowy zawartej z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. spełnienie wymogów ustawowych, tj. wypełnienie przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, usługi hostingowe. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową.

7. Administrator zbiera Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy albo bezpośrednio do Państwa.

8. Administrator może w szczególności przetwarzać następujące kategorie danych osobowych m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, informacje na temat miejsca pracy.

9. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

10. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy pomiędzy Państwa pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem.

12. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

§3
Wydarzenia organizowane w Fundacja To się uda

Fundacja To się uda z siedzibą we Wrocławiu przetwarza również dane osobowe uczestników wydarzeń, konkursów, przetargów, które są organizowane przez Fundację To się uda. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są regulaminach, formularzach oraz informacjach udostępnianych w związku z poszczególnymi wydarzeniami, konkursami, przetargami. Fundacja To się uda przetwarza udostępnione dane z poszanowaniem zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§4
Zabezpieczenie danych

Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne, które pozwalają na zabezpieczenie zbieranych danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO. Administrator korzysta m.in. z następujących rozwiązań zabezpieczających dane osobowe: certyfikat SSL na stronie, gdzie zbierane są dane do newslettera, zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

§5
Pliki cookies

1. Serwis korzysta z narzędzia jakim są pliki cookies.

2. Plik cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

3. Cookies zawierają różne informacje o Użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Informacje jakie są zbierane to: adres IP użytkownika, informacje o innych stronach jakie Użytkownik przeglądał przed wejściem na stronę, informacje o przeglądarce używanej przez Użytkownika, informacje o ewentualnych błędach podczas wyświetlania stron.

4. Stosowane pliki cookies, mają przede wszystkim ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiał on za każdym razem ich podawać. Ponadto służą dostosowaniu zawartości wyświetlanej w Serwisie, w tym prezentowanych reklam, dostosowanych do preferencji Użytkownika.

5. Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o użytkowniku to:

a. dostosowanie wyglądu i funkcjonalności Serwisu,
b. obsługa logowania,
c. zbieranie automatycznych informacji o użytkowniku w celu statystyk,
d. zbieranie informacji o ewentualnych błędach podczas wyświetlania strony, które pozwalają na szybsze ich naprawienie.

6. Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.

7. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody.

8. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.

9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Wycofanie zgody na działanie plików cookies może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

§6
Google Analytics

1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Przykładowe dane zbierane o Użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to:

a. informacje o tym, jak Użytkownik odnalazł Sklep,
b. region, w którym znajduje się Użytkownik,
c. z jakiego systemu i oprogramowania korzysta Użytkownik,
d. w jaki sposób i jak długo Użytkownik korzysta ze strony internetowej.

2. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. RODO, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest tworzenie statystyk, dążenie do stałego ulepszania Serwisu i podniesienia komfortu jego użytkowania.

3. Wygenerowane przez cookies informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, który odpowiadałby standardom UE. Wymagany poziom ochrony może jednak zostać potwierdzony w poszczególnych firmach przez certyfikację zgodnie z tzw. Tarczą Prywatności („EU-U.S. Privacy Shield”). Google posiada odpowiedni certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności.

4. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

5. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji powyższej Polityki Prywatności. O każdych zmianach będziemy informować Użytkowników przez stronę www.tosieuda.org w zakładce Polityka Prywatności.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 12.12.2023.