Statut Fundacji

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Fundacja To Się Uda („Fundacja”) została ustanowiona przez Zrzutka.pl sp. z o.o. zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Mariusz Artur Muc z Kancelarii Notarialnej w Wrocławiu dnia 10.06.2020 repertorium A nr 1678/2020.

§ 2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1491 ze zm.) oraz postanowień Statutu.
 2. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych prawem miejscowym oraz prawem międzynarodowym.
 4. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i innych oznaczeń ustalonych przez Zarząd Fundacji.
 6. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 3

 1. Fundacja zyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla dziedzin stanowiących cele Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe. W razie potrzeby, Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do fundacji, federacji i stowarzyszeń w celu realizacji swoich celów.

Rozdział II.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 5

 1. Celami Fundacji są:
  a) Działalność charytatywna;
  b) Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  c) Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  d) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  e) Ochrony i promocja zdrowia
  f) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  g) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  h) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  i) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  j) Wspieranie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  k) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
  l) Promocja i organizacja wolontariatu;
  m) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. Organizowanie zbiórek internetowych na realizację konkretnie wskazanych celów stanowiących realizację celów statutowych
  b. propagowanie w kraju i za granicą celów Fundacji,
  c. doradztwo, szkolenia, pomoc informacyjną w zakresie realizacji celów statutowych,
  d. działalność edukacyjną, wydawniczą, informacyjną i reklamową w zakresie realizacji celów statutowych,
  e. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji,
  f. organizowanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych na realizację celów statutowych,
  g. wspieranie innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami statutowymi Fundacji,
  h. uczestniczenie w różnych przedsięwzięciach służących realizacji celów Fundacji, w kraju i za granicą.

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 7

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10

 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  a. zbiórek internetowych
  b. darowizn, spadków, zapisów,
  c. dotacji i subwencji od osób prawnych,
  d. zbiórek publicznych,
  e. majątku fundacji,
  f. odsetek i lokat bankowych.
 2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację poprzez zbiórki internetowe jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów wskazanych w treści opisów tych zbiórek, zgodnie z postanowieniami § 11 .
 3. Koszty działalności fundacji są pokrywane z darowizn celowych przeznaczonych wyłącznie na ten cel.
 4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy w formie pisemnej nie zastrzegli wyraźnie inaczej.
 5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec ich wykorzystanie na określone rodzaje działalności. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zawraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
 6. Fundacja gromadzi środki finansowe oraz finansuje inwestycje służące realizacji jej celów statutowych.
 7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 11

 1. Fundacja może organizować zbiórki internetowe na portalach do tego przeznaczonych, których celem będzie realizacja konkretnego celu mieszczącego się w zakresie celów statutowych Fundacji.
 2. Cel każdej zbiórki zorganizowanej w sposób wskazany w ust. 1, zostanie szczegółowo określony w opisie takiej zbiórki.
 3. Fundacja przekazuje na wskazany w opisie zbiórki cel całość zebranych w jej ramach środków przypadających Fundacji. Za wyjątkiem wskazanym w ust. 4, środki te nie mogą zostać przekazane na inny cel, w tym na działalność administracyjną Fundacji lub na realizację innego z celów statutowych Fundacji.
 4. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Fundacji, realizacja celu wskazanego w opisie danej zbiórki stanie się niemożliwa (np. śmierć jej zakładanego beneficjenta), zebrane dotychczas w ramach takiej zbiórki środki, fundacja może, według własnego uznania:
  a) przekazać na inną (jedną lub kilka) ze zbiórek internetowych prowadzonych przez Fundację;
  b) przekazać na realizację celów statutowych Fundacji;
  przy czym Fundacja podejmuje starania, by środki zgromadzone w ramach takiej zbiórki zostały przeznaczone na cel możliwie najbardziej zbliżony do wskazywanego w jej opisie.
 5. W przypadku, gdy realizacja celu danej zbiórki stała się niemożliwa zgodnie z ust. 4, Fundacja informuje darczyńców, którzy dokonali wpłat na taką zbiórkę, o nowym przeznaczeniu zgromadzonych w jej ramach środków, w szczególności zamieszczając aktualizację opisu takiej zbiórki.

Rozdział IV.
WŁADZE FUNDACJI
§ 12

Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji
§ 13

 1. Rada jest organem nadzorczym w zakresie spraw przekazanych do jej kompetencji postanowieniami Statutu, a także organem opiniodawczo-doradczym w pozostałym zakresie.
 2. Opinie Rady mają na celu zapewnienie właściwej realizacji celów Fundacji i woli Fundatora.
 3. Rada składa się z co najmniej trzech członków i jest wybierana na czas nieokreślony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 4. Członków Rady powołuje Fundator oświadczeniem woli złożonym zgodnie z zasadami jego reprezentacji. W ten sam sposób Fundator może poszczególnych członków Rady odwołać.
 5. Funkcje członków Rady Fundacji są wykonywane bez wynagrodzenia.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego do Przewodniczącego Rady,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c. odwołania, o którym mowa w ust. 4 zd. 2. niniejszego paragrafu,
  d. śmierci członka.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 14

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  c. kontrola gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji,
  d. zatwierdzanie zobowiązań finansowych zaciąganych przez Fundację przekraczających kwotę 1.000 zł;
  e. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  f. inne sprawy związane z kontrolą działalności Zarządu i kontrolą realizacji celów statutowych Fundacji,
  g. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  h. opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd,
  i. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  j. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 2. Decyzje w sprawach wskazanych w ust. 1 lit. a), b), c), e), f) zapadają zwykłą większością głosów Rady w obecności co najmniej połowy jej członków. Decyzje w sprawach wskazanych w ust. 1 lit. d) i h) wymagają zgody któregokolwiek z członków Rady, chyba że inny z członków Rady zgłosi w takiej sprawie sprzeciw – wówczas zapadają one zwykłą większością głosów. Decyzje w sprawach wskazanych w ust. 1 lit. g), i) oraz j) wymagają jednomyślności wszystkich członków Rady.
 3. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 4. Celem wykonania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
  a. uprawnienie do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach, w tym sprawozdań i wyjaśnień,
  b. dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 15

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
 3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. Możliwe jest odbycie posiedzenia Rady bez uprzedniego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu wobec odbycia takiego posiedzenia, ani proponowanego porządku obrad.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
 8. Członkowie Rady mogą brać udział w posiedzeniu i głosować za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 9. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział tych osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
 10. Uchwały Rady mogą być podejmowane poza posiedzeniem w trybie pisemnym, w tym za pomocą poczty e-mail.

Zarząd Fundacji
§ 16

 1. Zarząd składa się z co najmniej jednego członka, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na czas nieokreślony.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia rezygnacji na ręce Rady,
  b. śmierci członka Zarządu,
  c. odwołania przez Radę.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, w tym w szczególności:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b. realizacja celów statutowych,
  c. sporządzanie planów pracy i budżetu, bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  g. podejmowanie uchwał i zarządzanie w zakresie administrowania i działalności finansowej,
  h. powoływanie i odwoływanie pełnomocników Fundacji,
  i. decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalenie stałej liczby pracowników,
  j. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  k. uściślenie podziału pracy pomiędzy członkami Zarządu Fundacji,
  l. uchwalanie regulaminów zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością Fundacji,
  m. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
  n. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji,
  o. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
  p. przedstawienie na żądanie Rady bądź ministra właściwego ze względu na cele Fundacji sprawozdań z działalności Zarządu, programów działania oraz analiz prawidłowości wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Zarząd jest zobowiązany do uzyskania akceptacji członka rady fundacji w przypadku kosztów przekraczających 1000zł.
 5. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swych funkcji na podstawie uchwały o powołaniu określającej wysokość wynagrodzenia.
 6. Członkowie Zarządu mogą pozostać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie członków Zarządu określa wówczas uchwała Rady.
 7. Zarząd może angażować do poszczególnych zadań statutowych Fundacji, w tym prowadzenia biura Fundacji podmioty na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umowy o pracę.

§ 18

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu wykonuje wszystkie uprawnienia Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego braku – wskazany przez niego członek Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes – w przypadku jego braku lub niemożliwości zwołania przez Prezesa – wskazany przez niego członek Zarządu, przesyłając informację o terminie wszystkim pozostałym członkom Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. W sprawach niecierpiących zwłoki możliwe jest zwołanie posiedzenia Zarządu na kolejny dzień roboczy.
 5. Możliwe jest odbycie posiedzenia Zarządu bez uprzedniego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu i żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu wobec odbycia takiego posiedzenia, ani proponowanego porządku obrad.
 6. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniu i głosować za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 8. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniem w trybie pisemnym, w tym za pomocą poczty e-mail.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest: w przypadku zarządu jednoosobowego – jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd albo Prezes Zarządu samodzielnie.

Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub likwidator wyznaczony uchwałą Rady.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.